Slovníček pojmů pro GDPR

Dozorový orgán: Je nezávislý orgán veřejné moci, zřízený členským státem dle Článek 51,

GDPR: Je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Profilování: Je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Registrátorem DNS pro Kaskara, s.ro.: (Pod společnost spadá také doména luciehron.cz) Je WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Služby: Služby spadající do substituční činnosti společnosti Kaskara se hromadně označují jako Sport coaching. Spadají sem služby, které naleznete na stránkách www.luciehron.cz, na které mohou být navázány i jiné domény, jako např. www.bojujeme.cz, www.bojjakoworkout.cz.

Pod služby "Sport Coaching" patří tyto služby: 1. Poskytování vzdělávacích materiálů 2. Poskytování sportovního školení 3. Sportovní coaching 4. Trenérská činnost

Osobním trenérem je Bc.A.Lucie Hron, na základě udělení trenérské licence v oblasti zdravotní tělesné výchovy a Funkčního tréninku. V rámci této oblasti spadá pod tuto licenci i výkonná činnost základní diagnostiky pohybového aparátu.

Souhlas: Je souhlas subjektu údajů. Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Správce: Status Správce nese společnost Kaskara, s.r.o., jakožto právnická osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Společnost: Společností je míněna společnost Kaskara, s.r.o., se sídlem Cacovická 12, Brno 14, 614 00, Česká republika, IČ: 28608615

Subjekt údajů: Subjekt údajů je osoba, ke které se údaje vztahují a která může být pomocí těchto údajů identifikována.

Subslužba: Je substituční služba spadající pod společnost Kaskara, která zahrnuje konkrétní službu tzv. „Sport coaching“, jež zahrnuje koučování a trénování klientů na základě udělení trenérské licence společnosti, a to v souladu se vzděláním a splněním legislativních podmínek trenérem a koučem Bc.A.Lucií Hron. Veškeré informace o poskytování této substituční služby jsou odděleně prezentovány na webových stránkách www.luciehron.cz.

Třetí strana: Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Webové rozhraní: Je rozhraní umístěné na stránce společnosti, tj. www.kaskara.cz (potažmo na stránce www.luciehron.cz)

Zpracování: Je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel: Je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.